Postmarks of Iraq
1920 -

City Index
Postmark Pages
Era Index
City Index
 
 
 
 
Contributors
 
Overland Mail Baghdad-Haifa
Iraq Railway Pages
Home
Baghdad G.P.O    
     
Abul Khasib / Abu Khasib Abu Khaleh Abu Sukhair
Abul Kemal Adhadiya Afaq (Afag)
Al Hashimiyah Ali Gharbi Altun Kupri (Altunkopri)
Amadia (Amadiyah) Amarah (Amara) Anah (Amah)
Aqra (Akra) Aradin Arbil (Erbil)
Ashar Strand (Basrah Ashar Strand)