Welcome to Rainer's
Overland Mail Baghdad Haifa Pages
 

Postal Rates and Overland Mail Surcharges

   

Eastwards bounded rates from Sweden

 

Postage Rate Sweden - Iraq (surface mail):

(Date Format dd.mm.yyyy)

From Till Cover up to 20 Grams Cover up to 40 Grams

01.10.1922

30.09.1925

30 Öre

45 Öre

01.10.1925 30.06.1936 25 Öre 40 Öre

 

Surcharge for the use of Overland Mail

Date of Announcement

Surcharge Type of Postal Article

   

   

 

The Swedish Postal Museum was kind enough t0 send me scans of Swedish Postal Announcements of which I have extracted the following information related to the Overland Mail Baghdad-Haifa.

 

Swedish Text   English Translation

Uppgift

a

postlägenheter till utlandet.

-------

 Utgives av Kungl., generalpoststyreisen i början av varje manad.

(Abonnemang mottagas samtliga svenska postanstalter. Pris kr. 1:75 för ar).

1926

4 januari

Nr. 1

 

Allmänna anmärkningar.

Brevpost till länder än Danmark, Norge, Finland, Estland, Ryssland, Kina, Japan och Persien expedieras i allmänhet via sjöpost-expeditionerna nr. 141 och 142 ("sjp. 141" och "sjp. 142", ombord a färjorna frän Trälleborg till Sassnitz.

Tiderna för dessa sjöpostexpeditioners avgång frän Trälleborg och ankomst till Sassnitz samt anslutningstiderna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Berlin och Hamburg främja nedanstående tabell:

Försändelser till Nordamerika och Mellanamerika expedieras ibland även över Göteborg eller Norge. Närmare upplysningar härom lämnas härefter under de särskilda länderna.

Assurerade brev till andra länder än grannländerna och Österrike överlämnas alltid i öppen transit till närmaste land och framkomma icke sa snabbt, som här efteråt uppgives beträffande brevposten i allmänhet, utan först med en senare lägenhet.

Försändelser försedda med viabeteckning skola expedieras enligt viabeteckningen. Undantag frän denna regel fär och skall göras blott dä med säkerhet - till följd av senare uppgifter eller andra tillfälliga orsaker - kan avgöras, att den av avsändaren angivna lägenheten icke längre kan näs eller da, genom användande av annan fördelaktig befordringsväg, en större försening av försändelsen kan undvikas. Dä postverket alltid söker befordra brevförsändelserna da snabbaste vägarna, böra avsändarna avrådas att förse breven med viabeteckning, enär därigenom försening ofta kan komma att uppstå.

Det är synnerligen viktigt och ligger i avsändelser intresse att icke dröja till sista anslutningslägenheten med att avsända försändelser till avlägsna länder, enär därigenom lätt kan riskeras, att försändelser till följd av oregelbundenheter i järnvägstrafiken, pä grund av tillfällig stor anhopning av post i utskeppningshamn eller av andra orsaker icke nä avsedd lägenhet och därför bliva väsentligt försenade.

Därest efter ankomsttid angivits även annan tidsuppgift inom parentes, avser den senare uppgiften tiden, dä nästa brevbäringstur påbörjas.


Information

re.

Mail to Foreign Countries

-------

Issued by Royal Generalpoststyrelen in the beginning of every month at a price of Pris kr. 1:75

1926

4 Januar

Nr. 1

 

Common Announcement.

Mail to other countries than Denmark, Norway, Finnland, Estonia, Russia, China, Japan and Persia is generally sent via the seapost expeditions nos. 141 and 142 (seapost 141 and seapost 142 onboard the ferries from Trelleborg to Sassnitz).

Times for these seapost expeditions sailing from Trelleborg and arrival to Sassnitz and connecting times in Stockholm, Goteborg and Malmo and in Berlin and Hamburg is shown in the table.

Mail to Northern America is sometimes sent even via Goteborg or Norway. More information will be given under respectively country.

Insured mail to other countries than Scandinavian and Austria will always be sent under open transit to closest country and will travel slower than normal mail and sent with a later transport.

Mail marked with a via notation shall be sent according to the via notation. Exceptions from this procedure shall and will only be done when with certainty - depending on later notes or other temporary reasons - could be stated, that the from the sender stated delivery not any longer is possible to reach or when, by using another favourable mail route, an important delay of the mail could be avoided. Because The Post Office always try to send the mail the quickest routes, the senders should try to avoid use via notes on their mail, because of that delays often can occur.

 It is of great importance and of the sender´s interest not to wait for the last possibility to send mail to faraway places, because doing so it is easy, the mail due to irregularities in the railway service, due to temporary stocking of mail in the transit harbours or due to other reasons do not reach the calculated mail delivery and therefore will be a good deal delayed.

In case after arrival it has been stated also another note of time in brackets, the latter note is the time, when next mail delivery will start.

   

 

 

Swedish Text Extract from Page 19 English Translation

Mesopotamien (Irak).

 

Brevposten expedieras till sjp.141, som sänder densamma till postkupén München-Kufstein f.v.b. med bil Haifa - Bagdad.

Bästa anslutningen erhålles frän sjp. 141 pä onsdagar. Befordringstiden är dä frän Trälleborg till Bagdad 11 - 12 dagar.

Mesopotamia (Iraq).

 

Mail is sent to sjp. 141, which send the same mail to TPO München-Kufstein for further transport by car Haifa-Bagdad.

The best connection will be received from sjp. 141 Wednesdays. The transit time is 11-12 days from Trelleborg to Bagdad.