Welcome to Rainer's
Overland Mail Baghdad-Haifa Pages
 

Postal Rates and Overland Mail Surcharges

  

Eastwards bounded rates from Czechoslovakia

Postage Rate Czechoslovakia - Iraq (surface mail):

(Date Format dd.mm.yyyy)

FromTillCover up to 20 Grams.Cover up to 40 Grams.PostcardsPrinted MattersRegistration
01.01.192228.02.1937250 h.4 Kč -– h.150 h.< 50 Grams --50 h. 250 h.

 

Overland Mail Surcharges

(Date Format dd.mm.yyyy)

FromTillCover up to 20 Grams.Each additional 20 Grams.PostcardsPrinted Matters
03.01.192431.03.19253 Kč -– h.3 Kč -– h.1 Kč 50 h 
01.04.192531.03-19302 Kč -– h.2 Kč -– h.1 Kč 
15.07.192531.03-1930   - Kč  40 h / 20 Grams or fraction
01.04.1930 Surcharge abolished

Numerous references could be found in the Postal Announcements of the Czechoslovakian Post and below is listed what i am aware so far. I am grateful to the Mr. Hans van Dooremalen of the German ArGe Tschechoslowakei e.V. / Society of Collectors of Czechoslovak Stamps for providing me copies of the Postal Bulletins and Mr. Ing. Jiri Cerny Ph.D., Czech Republic, for doing the proof reading of the Czech language transcripts i prepared and the English translation of the same

Click cover image to enlarge

Collection Anonymous

 


 

VĚSTNÍK

MINISTERSTVA  POŠT A TELEGRAFŮ

ČÍSLO  82.*)

V PRAZE 31. PROSINCE 1923.

 OBSAH:

Ustanovení.

Č. 90. Používání poštovních automobilů při poštovní dopravě do Mesopotamie.  Snížení příplatků za leteckou dopravu Caire-Bagdad.

 

Bulletin of THE

Ministry of Post and Telegraphs

NUMBER  82.*)

IN PRAGUE 31st DECEMBER 1923.

CONTENTS:

Regulation:

No. 90. Use of post automobiles during post transport to Mesopotamia. – Surcharge reduction for airmail transport Cairo-Bagdad.

USTANOVENÍ.

Č. 90. Používání poštovních automobilů při poštovní dopravě do Mesopotamie.  Snížení příplatků za leteckou dopravu Caire-Bagdad.

 

(1)  Listovní zásilky všeho druhu (psaní, dopisnice, tiskoviny, ukázky zboží, obchodní papíry a zásilky smíšené) obyčejné i doporučené, určené do Mesopotamie, budou dopravovány od 3. Ledna 1924 též zvláštní a urychlenou cestou, a to nejkratšími a nejrychlejšími spoji do Haify a odtud automobilem do Bagdadu.

(2) Mimo obvyklé mezinárodní poplatky bude vybírán zvláštní příplatek:

1. za dopisnice            

1 Kč 50 h,

2. za všechny ostatní listovní zásilky za každých 20 g neb jejich zlomek

3 Kč -– h.

(3) Zásilky, jež mají býti dopravovány tímto zrychleným způsobem, musejí býti opatřeny v levém horním rohu zřejmou poznámkou: „Par voie de Terre Haifa-Bagdad“ a plně vyplaceny.

(4) Celková doba dopravy jest 11 dní.

(5) Výpravu závěrů obstarává poštovní úřad Praha 7 cizina (Masar. nádr.) jednou týdně, a to každý čtvrtek.

(6) Od 1. Ledna 1924 se snižují letecké příplatky za dopravu zásilek pro Mesopotamii, jakož i severní a západní Persii:

1. u dopisnic ze 4 Kč na...         

1 Kč.

2. u všech ostatních listovních zásilek za každých 20 g neb jejich zlomek z 8 Kč na....

2 Kč.

(7) Tím se pozměňuje odstavec (3) ustanovení č. 83 (Věstník min. pošt. a tel. č. 76 1923).

 *) Ročník 1923 Věstníku min. pošt a tel se končí tímto číslem. – Rejstřík za rok 1923 vyjde příště.

(22. prosince 1923.)
 

REGULATION.

No. 90. Use of post automobiles during post transport to Mesopotamia.  – Surcharge reduction for airmail transport Cairo-Bagdad.

 

(1)  Correspondence of all kinds (letters, postcards, printed matter, samples, business papers and mixed) normal or registered, destined for Mesopotamia, will be transported since 3rd January 1924 also by special and speeding ways, the shortest and fastest connections to Haifa and from here by automobile to Bagdad.

(2) Besides usual international fees the following special surcharge will be collected:

1. for postcards            

1 Kč 50 h,

2. for all other correspondence for every 20 g or fraction thereof

3 Kč -– h.

(3) Correspondence which should be transported in this way, must have in the left top corner a clear notice: „Par voie de Terre Haifa-Bagdad“ and fully pre-paid.

(4) The total transport time is 11 days.

(5) The post office Praha 7 cizina (Masaryk station) secures the dispatch of closures once a week on Thursday.

 (6) Since 1st January 1924 the air mail surcharges for transport to Mesopotamia as well as northern and western Persia are reduced:

1. for postcards from 4 Kč to

1 Kč.

2. for other correspondence for every 20 g or fraction thereof from 8 Kč to

2 Kč.

(7) This amends the paragraph (3) of regulation No. 83 (Bulletin of ministry of post and telegraphs No. 76 1923).

*) Year of 1923 of Bulletin of ministry of post and telegraphs is ended with this volume – Index for year 1923 will be issued in the next number.

(22nd December 1923.)

 


 

STNÍK

MINISTERSTVA  POŠT A TELEGRAFŮ

ČÁST VĚCNÁ

VYDÁN V PRAZE 21. BŘEZNA 1925.

ROČNÍK 1925.

ČÍSLO 15.

OBSAH:

USTANOVENÍ.

Č. 27. Snížení příplatků za pozemní dopravu Haifa-Bagdad.

 

Bulletin of THE

Ministry of Post and Telegraphs

SUBJECT PART

ISSUED IN PRAGUE, 21st MARCH 1925.

YEAR 1925.

NUMBER 15.

 CONTENTS:

REGULATION.

No. 27. Reduction of surcharges for land transport Haifa-Bagdad.

 

USTANOVENÍ.

Č. 27. Snížení příplatků za pozemní dopravu Haifa-Bagdad.

K ustanovení č. 90/1923, Věstník min. pošt. a tel. č. 82.

(1) Od. 1. dubna t. r. snižují se příplatky za automobilní dopravu zásilek pro Mesopotamii na trati Haifa-Bagdad.

a) u dopisnic z 1 Kč 50 h na... 1 Kč.

b) u všech ostatních listovních zásilek za každých 20 g neb jejich zlomek ze 3 Kč na.... 2 Kč.

(2) Tím se pozměňuje (2) odstavec svrchu uvedeného ustanovení.

(11. března 1925.)

 

REGULATION.

No. 27. Reduction of surcharges for land transport Haifa-Bagdad.

To regulation No. 90/1923, Bulletin of ministry of post and telegraphs No. 82.

(1)  Since 1st April of this year the surcharges for automobile transport to Mesopotamia on way Haifa-Bagdad are reduced

a) for postcards from 1 Kč 50 h to... 1 Kč.

b) for other correspondence for every 20 g or fraction thereof from 3 Kč to.... 2 Kč.

(2) This amends the paragraph (2) of the above-mentioned regulation.

(11th March 1925.)

 


 

STNÍK

MINISTERSTVA  POŠT A TELEGRAFŮ

ČÁST VĚCNÁ

VYDÁN V PRAZE 10. ČERVENCE 1925.

ROČNÍK 1925.

ČÍSLO 39.*)

 OBSAH:

 

USTANOVENÍ.

Č. 78. Příplatky za pozemní dopravu Haifa-Bagdad

 

 

Bulletin of THE

Ministry of Post and Telegraphs

SUBJECT PART

ISSUED IN PRAGUE 10th JULY 1925.

YEAR 1925.

NUMBER 39.*)

 CONTENTS:

REGULATION.

No. 78. Surcharges for land transport Haifa-Bagdad.

Č. 78. Příplatky za pozemní dopravu Haifa-Bagdad.

K ustanovení č. 27 1925, Věstník min. pošt a tel., část věcná, č. 15.

Od 15. července t. r. budou vybírány tyto příplatky za automobilní dopravu zásilek pro Mesopotamii na trati Haifa-Bagdad:

 

a) za dopisnice

1 Kč – h.

b) za každých 20 g psaní, neb jejich zlomek

2 Kč – h.

c) za tiskoviny, ukázky zboží, obchodní papíry a zásilky smíšené: za každých 20 g neb jejich zlomek

- Kč  40 h.

(30. června 1925.)

 

No. 78. Surcharges for land transport Haifa-Bagdad.

To regulation No. 27 1925, Bulletin of ministry of post and telegraphs, subject part, No. 15.

Since 15th July of this year the following special surcharge for automobile transport to Mesopotamia on way Haifa-Bagdad will be collected:

 

a) for postcards

1 Kč – h.

b) for letters, for every 20 g or fraction thereof

2 Kč – h.

c) for printed matters, samples, business papers and mixed: for every 20 g or fraction thereof

- Kč  40 h.

(30th June 1925.)

 


 

STNÍK

MINISTERSTVA  POŠT A TELEGRAFŮ

ČÁST SAZEBNÍ

ROČNÍK 1929

V PRAZE 19.DUBNA 1929

ČÍSLO 5

 OBSAH:

Oprava č. 12 k Balíkovému sazebníku . . . . str. 13

Všechny opravy platí ihned, pokud není jinak stanoveno.

 

Str. 171, Irak, A., III. a IV. dopravní cesta, v údaji pod nadpisem, škrtněte po každé slova „Par service spécial automobile Beyrouth-Bagdad“ a nahraďte těmito: „Par service transdésertique Damas-Bagdad“. Tuto poznámku podškrtněte červenou tužkou: pak změňte.

Poplatek podle váhy

Další výplatné

III. Dopravní cesta

455

na:

425

395

na:

365

 

855

865

785

795

 

1165

915

1095

845

 

22---

17---

2060

1560

IV.  Dopravní cesta

435

405

375

345

 

855

865

765

775

 

1165

915

1075

825

 

2190

1690

2020

1520

 

Bulletin of THE

Ministry of Post and Telegraphs

RATE PART

YEAR 1929

IN PRAGUE 19th APRIL 1929

NUMBER 5

 CONTENTS:

Correction No. 12 to packet rates . . . . page 13

 All corrections are valid immediately unless regulated otherwise.

Page 171, Iraq, A., III. a IV. route, in figure below inscription, strike everytime the words „Par service spécial automobile Beyrouth-Bagdad“ and replace with: „Par service transdésertique Damas-Bagdad“. This notification underline with a red pencil: then change

Charge according to weight

Additional fees

III. Route

455

to:

425

395

to:

365

 

855

865

785

795

 

1165

915

1095

845

 

22---

17---

2060

1560

IV. Route

435

405

375

345

 

855

865

765

775

 

1165

915

1075

825

 

2190

1690

2020

1520

Str. 301-303, Persie, A., odst. Adresa, 1. Pro I. Dopravní cestu, 4 a 3. řádka zdola. Balíčky s udanou cenou atd., škrtněte slova „pro Meshed a pro místa uvedena pod b)“ a nahraďte je těmito: pro místa uvedena pod b) a pod f); 2. Pro II. dopravní cestu, pod f) Poste restante Abadan atd., připište: g) Poste restante  Dozbad, balíčky pro Dozdab (Douzdap), Meshed a pro místa v provinciích Khoracan a Sistan; 5. a. 4. řádka zdola, Balíčky s udanou cenou atd., škrtněte slova „pro Meshed a pro místa, uvedena pod b)“ a nahraďte je těmito: pro místa uvedena pod b) a pod g): I. Dopravní cesta, Poplatek podle váhy, b), údaj od „do míst“ až do „Azerbaidjan“ škrtněte a nahraďte tímto: b) do míst, která se instradují přes Kasr Chirin 1); III. a IV. dopravní cesta, v údaji pod nadpisem škrtněte po každé slova „Par service spécial automobile Beyrouth-Bagdad“ a nahraďte těmito: „Service transdésertique Damas-Bagdad“. Tato poznámka se podškrtne červenou tužkou; Poplatek podle váhy, škrtněte po každé veškeré údaje a přelepte přiloženými přelepkami.

 

Pages 301-303, Persia, A., paragraph. Address, 1. For I. Route, fourth and third row from below. Packets with value states and so on, strike the words „for Meshed and for places stated under b)“ and replace with: for places stated under b) and f); 2. For II. route, under f) Poste restante Abadan and so on, add: g) Poste restante  Dozbad, packets for  Dozdab (Douzdap), Meshed a for places in provinces Khoracan and Sistan; 5th and 4th row from below, Packets with value states and so on, strike the words „for Meshed and for places stated under b)“ and replace with: for places stated under b) and g): I. Route, Charge according to weight, b) data from „to places“ till „Azerbaidjan“ strike and replace with: b) till places routed via Kasr Chirin 1); III. and IV. route, in data below title strike everytime the words „Par service spécial automobile Beyrouth-Bagdad“ and replace with: „Service transdésertique Damas-Bagdad“. This notification underline with a red pencil; Charge according to weight, strike everytime all data and seal with enclosed seals.

 


 

VĚSTNÍK

MINISTERSTVA  POŠT A TELEGRAFŮ

ČÁST VĚCNÍ

ROČNÍK 1929

V PRAZE 20.ČERVNA 1929

ČÍSLO 27

OBSAH:

Č. 53. Doprava listovních zásilek pro Mesopotamii a severní a západní Persii poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad . . . . str. 95

 

Bulletin of THE

Ministry of Post and Telegraphs

SUBJECT PART

YEAR 1929

IN PRAGUE 20th JUNE 1929

NUMBER 27

 CONTENTS:

No. 53. Post transport to Mesopotamia and northern and western Persia by automobile way Damas-Bagdad . . . . page 95

Č. 53/1929. Doprava listovních zásilek pro Mesopotamii a severní a západní Persii poštovní automobilní tratí Damasek-Bagdad.

K ustanovení č. 78 1925, Věstník min. pošt a tel., část věcní, č. 39.

Listovní zásilky všeho druhu obyčejné i doporučené pro Mesopotamii a severní a západní Persii, dopravované dosud poštovní automobilní tratí Haifa-Bagdad, budou od 5. července 1929 vypravovány poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad.

Výpravu zásilek obstará poštovní úřad Praha 7 cizina (Mas. nádr.) každý patek a sobotu v 7.50 h rychlíkem 16. Doprava z Praha do Bagdadu trvá 8-10 dni.

Mimo obyčejné výplatné bude se vybírati – od. 1. července 1929 – příplatek 30 hal.  za každých 20 g všech druhů listových zásilek neb jejich zlomek.

Každá zásilka musí býti opatřena y levém horním rohu zřetelnou poznámkou: „Service transdésertique Syro-Iraquien Damas-Bagdad“.

(Č. 35.764/X z 10. června 1929.)

 

No. 53. Post transport to Mesopotamia and northern and western Persia by automobile way Damas-Bagdad.

To regulation No. 78 1925, Bulletin of ministry of post and telegraphs, subject part, No. 39.

Correspondence of all kinds normal or registered to Mesopotamia and northern and western Persia, so far transported by automobile way Haifa-Bagdad, will be since 5th July 1929 dispatched by automobile way Damas-Bagdad.

The Post Office Praha 7 cizina (Masaryk station) secures the dispatch of correspondence every Friday and Saturday at 7:50 by fast train 16. The transport from Prague to Bagdad takes 8-10 days.

Besides normal postage since 1st July 1929 a special surcharge of 30 hellers (0,30 Kč) for every 20 g or fraction thereof will be collected on all correspondence.

Every correspondence must have in the left top corner a clear notice: „Service transdésertique Syro-Iraquien Damas-Bagdad“.

(Č. 35.764/X from 10th June 1929.)

 


STNÍK

MINISTERSTVA  POŠT A TELEGRAFŮ

ČÁST VĚCNÍ

ROČNÍK 1929

V PRAZE 16.SRPNA 1929

ČÍSLO 37

 OBSAH:

Č.72. Změna ve výpravě listovních zásilek pro Mesopotamii a severní a západní Persii určených k dopravě poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad . . . . str. 140

 

Bulletin of THE

Ministry of Post and Telegraphs

SUBJECT PART

YEAR 1929

IN PRAGUE 16th AUGUST 1929

NUMBER 37

CONTENTS:

No.72 Change in post transport to Mesopotamia and northern and western Persia by automobile way Damas-Bagdad.. . . . page. 140

Č. 72/1929. Změna ve výpravě listovních zásilek pro Mesopotamii a severní a západní Persii určených k dopravě poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad.

K zprávě č. 53/1929 (Věstník min. pošt a tel., část věcní, č. 27.

Listovní zásilky pro Mesopotamii a severní a západní Persii, jež se mají dopraviti poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad, vypravuje poštovní úřad Praha 7 – cizina (Masarykovo nádr.) nadále pouze každý pátek v 7.50 h.

Poznamenejte si tuto změnu u zprávy výše uvedené.

(Č. 41.511/X z 2. srpna 1929.)

No. 72/1929. Change in post transport to Mesopotamia and northern and western Persia by automobile way Damas-Bagdad.

To regulation No. 53/1929 (Bulletin of ministry of post and telegraphs, subject part, No. 27.

Correspondence to Mesopotamia and northern and western Persia, for transport by automobile way Damas-Bagdad, dispatches the postage office Praha 7 – cizina (Masaryk station) from now on every Friday at 7.50 only.

Note this change for the regulation above mentioned.

(No. 41.511/X from 2nd August 1929.)


 

VĚSTNÍK

MINISTERSTVA  POŠT A TELEGRAFŮ

ČÁST VĚCNÍ

ROČNÍK 1929

V PRAZE 2. LISTOPADU 1929

ČÍSLO 51

OBSAH:

Č. 116. Doprava listovních zásilek pro Mesopotamii a severní a západní Persii poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad . . . str. 201

 

Bulletin of THE

Ministry of Post and Telegraphs

SUBJECT PART

YEAR 1929

In PRAGUE 2nd NOVEMBER 1929

NUMBER 51

CONTENTS:

No. 116. Post transport to Mesopotamia and northern and western Persia by automobile way Damas-Bagdad. . . page 201

ZPRÁVY.

Č. 116/1929. Doprava listovních zásilek pro Mesopotamii a severní a západní Persii poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad.

Listovní zásilky všeho druhu obyčejné i doporučené pro Mesopotamii a severní a západní Persii, dopravované poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad, bude od. 5. Listopadu 1929 vypravovati poštovní úřad Praha 7-cizina (Masarykovo nádraží) každé úterý v 750 rychlovlakem 16 přes Szob-Budapest-Beograd-Stamboul-Adana-Damas a každý čtvrtek ve 2235 rychlovlakem 14 přes Břeclav-Wien-Trieste-Alexandrie-Damas.

Mimo obyčejné výplatné se vybírá příplatek 30 haléřů za každých 20 g všech druhů listovních zásilek nebo jejich zlomek.

Každá zásilka musí býti opatřena v levém horním rohu zřetelnou poznámkou „Service transdésertique Syro-Iraquien-Damas-Bagdad“.

Tím se zrušují zprávy č. 53/1929 a č. 72/1929 (Věstník min. pošt a tel., část věcní, č. 27 a č. 37).

(Č. 64.052/X z 25.října 1929.)

 

NEWS.

No. 116/1929. Post transport to Mesopotamia and northern and western Persia by automobile way Damas-Bagdad.

Correspondence of all kinds normal or registered to Mesopotamia and northern and western Persia, for transport by postage automobile way Damas-Bagdad, will be dispatched since 5th November 1929 by the post office Praha 7-cizina (Masaryk station) every Tuesday at 7:50 by fast train 16 via Szob-Budapest-Beograd-Stamboul-Adana-Damas and every Thursday at 22:35 by fast train 14 via Břeclav-Wien-Trieste-Alexandrie-Damas.

Besides normal postage a special surcharge of 30 hellers (0,30 Kč) for every 20 g or fraction thereof will be collected on all correspondence.

Every correspondence must have in the left top corner a clear notice „Service transdésertique Syro-Iraquien-Damas-Bagdad“.

Regulations No. 53/1929 and No. 72/1929 (Bulletin of ministry of post and telegraphs, subject part, No. 27 and No. 37) are repealed.

(No. 64.052/X from 25th October 1929.)

 


VĚSTNÍK

MINISTERSTVA  POŠT A TELEGRAFŮ

ČÁST VĚCNÍ

ROČNÍK 1930

V PRAZE 24.LEDNA 1930

ČÍSLO 3*)

OBSAH:

Č.9. Změna ve výpravě listovních zásilek pro Mesopotamii, severní a západní Persii, určených k dopravě poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad . . . .str. 14.

 

Bulletin of THE

Ministry of Post and Telegraphs

SUBJECT PART

YEAR 1930

IN PRAGUE 24th JANUARY 1930

NUMBER 3*)

CONTENTS:

No. 9. Change in post transport to Mesopotamia and northern and western Persia by automobile way Damas-Bagdad . . . .page 14

Č. 9/1930.  Změna ve výpravě listovních zásilek pro Mesopotamii, severní a západní Persii, určených k dopravě poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad.

K zprávě č. 116/1929, Věstník min. pošt a tel., část věcní, č. 51.

Listovní zásilky pro Mesopotamii, severní a západní Persii, jež se mají dopraviti poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad, a jejichž výpravu obstarává poštovní úřad Praha 7-cizina každé utery v 7:50 rychl. č. 16 a každý čtvrtek ve 22:35 rychl. č. 14, budou od 14. února t. r. vypravovány tímto úřadem každé úterý a každý patek v 7:50 rychl. č. 16.

Poznamenejte si tuto změnu u zprávy výše uvedené.

(C. 3273-X z 20. ledna 1930.)

 

No. 9/1930.  Change in post transport to Mesopotamia and northern and western Persia by automobile way Damas-Bagdad.

To regulation No. 116/1929, Bulletin of ministry of post and telegraphs, subject part, No. 51.

Correspondence to Mesopotamia and northern and western Persia, for transport by post automobile way Damas-Bagdad, dispatched by the Post Office Praha 7 – cizina

every Tuesday in 7:50 by fast train 16 and every Thursday at 22:35 by fast train 14, will be dispatched by the same post office since 14th February every Tuesday and Friday by fast train No. 16.

Note this change for the regulation above mentioned.

(No. 3273-X from 20th January 1930.)

 


STNÍK

MINISTERSTVA  POŠT A TELEGRAFŮ

ČÁST VĚCNÍ

ROČNÍK 1930

V PRAZE 31.BŘEZNA 1930

ČÍSLO 16*)

 

OBSAH:

Č. 45. Zrušení zvláštního příplatku za dopravu listovních zásilek pro Irák (Mesopotamii), severní a západní Persii, určených k dopravě poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad. – Změna v instradováni listovních zásilek pro Persii a Irak.

 

 

Bulletin of THE

Ministry of Post and Telegraphs

SUBJECT PART

YEAR 1930

IN PRAGUE 31st MARCH 1930

NUMBER 16*)

 

CONTENTS:

No. 45. Repeal of special surcharge for post transport to Iraq (Mesopotamia), and northern and western Persia by automobile way Damas-Bagdad – Change in route of correspondence to Persia and Iraq.

 

Č. 45/1930. Zrušení zvláštního příplatku za dopravu listovních zásilek pro Irák (Mesopotamii), severní a západní Persii, určených k dopravě poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad. – Změna v instradováni listovních zásilek pro Persii a Irak.

K zprávě č. 9/1930, Věstník min. pošt a tel., část věcní, č. 3.

Od 1. dubna 1930 nebudou vybírati poštovní úřady zvláštní příplatek za dopravu listovních zásilek pro Irak (Mesopotamii), severní a západní Persii, určených k dopravě přes syrsko-iráckou poušť poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad.

Od uvedeného dne budou odesílány – bez jakéhokoliv příplatku – veškeré listovní zásilky pro Irak (Mesopotamii), Mascate v Arabii, Kouheit a ostrovy Bahrein (britské državy v perském zálivu), a nyní také jižní Persii (Ahwaz, Bunder-Abbas, Bouchir, Disfoul, Djask, Kerman (Kirman), Lingah, Mohammerah, Shiras, Shouster), území Sistan, Beludžistan Persky (Kuh – Maleksiah), výhradně přes syrsko-iráckou poušť, poštovní automobilní tratí Damašek-Bagdad, v dosavadních listovních závěrech pro Bagdad, vypravovaných poštovním úřadem Praha 7 cizina každé patek v 750 vlakem č. 16 přes Cařihrad-Adanu-Damašek a každý pátek v 750 vlakem c. 16 přes Terst-Alexandrii-Damašek. Zásilky pro Irak a jižní Persii nemusí býti označovány příště poznámkou „Service transdésertique Syro-Iraquien-Damas-Bagdad“.

Listovní zásilky pro celou ostatní Persii – vyjímajíc Persii jižní – budou odesílány v dosavadních pravidelných závěrech pro Persii přes Krakow-Lwow-Zdolbunów-Baku.

Tím se zrušuje zpráva č. 9/1930 (Věstník min. pošt a tel., část věcní, č. 3) a zpráva č. 116/1929 (Věstník min. pošt a tel., část věcní, č. 51).

(Č. 18.924/IX ze 24. března 1930.)

 

No. 45/1930. Repeal of special surcharge for post transport to Iraq (Mesopotamia), and northern and western Persia by automobile way Damas-Bagdad – Change in route of correspondence to Persia and Iraq.

To regulation No. 9/1930, Bulletin of ministry of post and telegraphs, subject part, No. 3.

Since 1st April 1930 post offices will not collect surcharge for post transport to Iraq (Mesopotamia), northern and western Persia, by automobile way Damas-Bagdad via Syrian-Iraq desert.

Since the date mentioned – all correspondence will be sent without any surcharge – to Iraq (Mesopotamia), Muscat in Arabia, Kuwait and Bahrain (British holdings in Persian Gulf), and now too southern Persia (Ahwaz, Bunder-Abbas, Bouchir, Disfoul, Djask, Kerman (Kirman), Lingah, Mohammerah, Shiras, Shouster), area of Sistan, Persian Beludžistan (Kuh – Maleksiah), exclusively via Syrian-Iraq desert, by automobile way Damas-Bagdad, in current closures for Bagdad, dispatched by post office Praha 7 cizina every Friday at 7:50 by train No. 16 via Constantinople-Adana-Damas and every Friday at 7:50 by train No. 16 via Terst-Alexandria-Damas. Correspondence to Iraq and southern Persia is not necessary to be marked with note „Service transdésertique Syro-Iraquien-Damas-Bagdad“.

Correspondence to whole rest of Persia – excepting southern Persia – will be send in current regular closures for Persia via Krakow-Lwow-Zdolbunów-Baku.

Regulation No. 9/1930 (Bulletin of ministry of post and telegraphs, subject part, No. 3) and No. 116/1929 (Bulletin of ministry of post and telegraphs, subject part, No. 51) are repealed.

(No. 18.924/IX from 24th March 1930.)

 


 

Below cover matches exactly the postal instruction of 31 March 1930 as indicated above.

 

 

Cover from ČESKÉ BUDĚJOVICE / Czechoslovakia (Bohemia-Moravia - German Protectorate) dated 31.7.1939  to Ahwaz / Iran via Baghdad. Correctly franked with 2 x 1K Masaryk + 50h Plzeň, in addition the rare Currency Control Marking "D.K./ České Budějovice" in red. Czech stamps were widely in use until Dec 15, 1939 when they were finally banned:

 

Cover from