Welcome to Rainer's
Overland Mail Baghdad-Haifa Pages
 

Postal Rates and Overland Mail Surcharges

   

Eastwards bounded rates from The Netherlands

Postage Rate Netherlands - Iraq (surface mail):

(Date Format dd.mm.yyyy)

 

From

Till

Cover up to 20 grams

Cover up to 40 grams

15 cents

 

Surcharge for the use of Overland Mail

Reference

Date of Announcement

Surcharge

Type of Postal article

Dienstorder 38/1927

19 January 1927

15 cents

Postcards

15 cents per 20 grams or fraction of

Letter of 20 grams

   

7 1/2 Cents per 50 grams or fraction of

Other documents

The Bulleting Number 390S dated 19 Janaury 1927 of the Dutch Post indicates in Dienstorder Nr. 38:

38. Verzending. Mesopotamië, Perzië en Britsch-Indië.

Autodienst Haifa–Bagdad.

6. De gelegenheid om correspondentie voor Mesopotamië en voor plaatsen in Perzië, gelegen aan of nabij de Perzische Golf door te zenden met den autodienst Haifa–Bagdad, blijft gehandhaafd. De op deze wijze overgebrachte stukken voor Bagdad bereiken ± 15 dagen, die voor Basra ± 10 dagen eerder bestemming dan bij verzending met de gewone middelen van vervoer.

7. Het te heffen extra recht zal voortaan bedragen 15 cent per briefkaart, 15 cent per 20 gram of gedeelte daarvan voor brieven en 7½ cent per 50 gram of gedeelte daarvan voor de overige stukken.

8. Toegelaten is volledig gefrankeerde gewone en aangetekende correspondentie; uitgezonderd zijn brieven en doosjes met aangegeven waarde.

9.  De stukken moeten links boven het adres worden voorzien van het duidelijk en bij voorkeur met een gekleurde lijn onderstreept opschrift „By overland mail Haifa–Bagdad“. Bovendien moet de plaats van bestemming op duidelijke wijze worden omhaald, bij voorkeur door middel van een raam van gekleurde lijnen.

10. De uitwisseling blijft elken Donderdag geschieden door Amsterdam-Antwerpen IV.

11.  Indien in de week, waarin geen verzending van bovenbedoelde luchtpostcorrespondentie plaats vindt, stukken worden terpostbezorgd, waarvoor blijkens de daarop voorkomende aanwijzing luchtvervoer wordt verlangd, dan zullen zij ter bespoediging van de overkomst worden doorgezonden met den autodienst Haifa–Bagdad.

38. Shipment. Mesopotamia, Persia and British India.
Car service Haifa-Baghdad.
6. The opportunity to forward correspondence for Mesopotamia and for places in Persia, located on or near the Persian Gulf with the Haifa-Baghdad car service, is maintained. The pieces of baggage transferred in this way reach ± ​​15 days, which is for Basra ± 10 days earlier than when they are shipped by ordinary means of transport.

7. The additional right to be levied will from now on amount to 15 cents per postcard, 15 cents per 20 grams or part thereof for letters and 7½ cents per 50 grams or part thereof for the other pieces.

8. Admission is fully franked ordinary and registered correspondence; except for letters and boxes with indicated value.

9. The documents must be marked on the left above the address with the clear and preferably underlined line marked "By overland mail Haifa-Baghdad". In addition, the place of destination must be clearly circled, preferably by means of a window of colored lines.

10. The exchange will continue to take place every Thursday through Amsterdam-Antwerp IV.

11. If during the week in which no dispatch of the above-mentioned airmail correspondence takes place, documents are delivered, for which according to the indication thereon air transport is required, then they will be forwarded with the Haifa-Bagdad car service to speed up the arrival.

The text in paragraph 6 above gives the assumption that there has been an earlier Dienstorder for that Autodienst indicating when the service stated, and of course, there must be one more when the service has been abolished. I am looking for these copies!

A scanned cropped copy of the Dienstorder 38/1927 can be downloaded here

The Service of the Overland Mail Haifa-Baghdad has been called Autodienst by the Dutch/Netherland Post.

Letter sent with airmail service X 1927 Cairo-Baghdad , not "By Overland Mail Baghdad Haifa" despite the route Instruction marking on the cover. Departure postmark Amsterdam C. S. 02-02-1927, arrival postmark Baghdad 10-02-1927.
Postage rate calculation:

Foreign rate: 15 cents

Airmail or car service Haifa-Baghdad : 5 cents
Total 30 cents

(Collection of J.D.H. As)

Reference: Luchtvaart en Luchtpost encyclopedie. Deel 1 tot en met 1935 by J.L.C.M Tschroots & H.H.C. Tschroots-Boer